Placówki oświatowe świadczące specjalistyczne wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w Poznaniu i powiecie poznańskim

LP Nazwa placówki Kontakt Uczniowie z SPE, którym oferowane jest wsparcie
1

Akademia Ciekawskiej prof. Sówki Przedszkole Niepubliczne i Punkt Przedszkolny  

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

1. ul. Bogusza 8a, Poznań 2. ul. Biegańskiego 36, Poznań Tel. 507 117 011 www.ciekawskasowka.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, 
- niepełnosprawnością sprzężoną, 
- niepełnosprawnością ruchową, 
- afazją, 
- autyzmem, 
- niesłyszące, słabosłyszące, 
- niewidome, słabowidzące

Lokalizacja
2

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - klasy terapeutyczne 

w: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, w tym:
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - klasy terapeutyczne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 – klasy specjalne 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 – klasy przysposabiające do pracy 
- Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań

Tel +48 61 820-09-92

https://www.zsz2.poznan.pl/o-nas/klasy/klasy-terapeutyczne.html

sekretariat@zsz2.poznan.pl

-dla młodzieży w normie intelektualnej, ale z problemami w nauce

Lokalizacja
3

Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1

ul. św. Jerzego 6/10, Poznań Tel.: 61 833 38 35 bs42@interia.pl

- młodzież w normie intelektualnej, ale mająca problemy w nauce

Lokalizacja
4

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Kościelna 2, Mosina 
Tel. 61 8132-469
www.soswmosina.pl
sekretariat@soswmosina.pl

Szkoła Podstawowa:
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Lokalizacja
5

Branżowa Szkoła I Stopnia

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Branżowa Szkoła II Stopnia
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

pl. Przemysława 9, Owińska
Tel. 61 8120-486
www.niewidomi.edu.pl
biuro@niewidomi.edu.pl

Dla uczniów niewidzących i słabowidzących w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Lokalizacja
6

Branżowa Szkoła II Stopnia

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Branżowa Szkoła II Stopnia
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

pl. Przemysława 9, Owińska
Tel. 61 8120-486
www.niewidomi.edu.pl
biuro@niewidomi.edu.pl

Dla uczniów niewidzących i słabowidzących w normie intelektualnej

Lokalizacja
7

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 – klasy specjalne

w: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, w tym:
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - klasy terapeutyczne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 – klasy specjalne 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 – klasy przysposabiające do pracy 
- Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Żniwna 1, Poznań
Tel. 61 820 09 92
www.zsz2.poznan.pl
dyrektor@zsz2.poznan.pl
sekretariat@zsz2.poznan.pl
 

- młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Lokalizacja
8

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Technikum Specjalne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2 

ul. Bydgoska 4a, Poznań
Tel. 61 877 57 19
oswpoznan.pl
sekretariat@oswpoznan.pl

- młodzież niesłysząca i słabosłysząca lub z afazją w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopnu lekkim

Lokalizacja
9

Branżowa Szkoła Specjalna nr 2 I stopnia (pracownik pomocniczy obsługi hotelowej)

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori 
– Branżowa Szkoła Specjalna nr 2 I stopnia 
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

ul. Przełajowa 6, Poznań
Tel. 61 852 56 60
zss102.pl/informacje-o-szkole/o-nas/szkola-branzowa
zss102@post.pl

 - dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 

Lokalizacja
10

Centrum Edukacyjne Saplings  

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Saplings Educating for Life  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PECSująca Szkoła”

ul. Przemysłowa 68, Poznań Tel. 575 004 219, Tel. 575 004 205 www.saplings.pl

- dla dzieci z autyzmem 
- dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 
- z niepełnosprawnością sprzężoną

Lokalizacja
11

Ciekawski Jeż O! Zwierz 
Przedszkole Integracyjno-terapeutyczne Reggio Emilia

Poznań, ul. Deszczowa 8
Tel. 698 370 340
Tel. 507 117 011
https://ciekawskijezozwierz.pl/

- dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim
- dla dzieci z autyzmem
- afazja i niepełnosprawnośc ruchowa

Lokalizacja
12

Drzewo Ciekawości
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Reggio Emilia

Poznań, ul. Kaspra Drużbickiego 9
507 117 011
drzeworozwoju@gmail.com

http://drzewociekawosci.pl/
 

- dzieci wrażliwe i wysoko wrażliwe, 
- przejawiające opóźnienie w rozwoju: mówienie werbalnej, systemu językowego i komunikacji  (także AAC),  w afazji i SLI,
- z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania, matematyki (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia),
- z deficytami uwagi i koncentracji,
- z wyzwaniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, zespoły genetyczne)

Lokalizacja
13

II Liceum Ogólnokształcące Specjalne

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 111

- Przedszkole Specjalne nr 111,
– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111,
– II Liceum Ogólnokształcące Specjalne 
 

Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, Poznań Tel. 61 831 02 55 www.111poznan.edupage.org 111@post.pl

- dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
- dla uczniów w normie intelektualnej zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
- z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego w warunkach domowych 
w normie intelektualnej

Lokalizacja
14

III Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Technikum Specjalne

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Technikum Specjalne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2 

ul. Bydgoska 4a, Poznań
Tel. 61 877 57 19
oswpoznan.pl
sekretariat@oswpoznan.pl

- młodzież niesłysząca i słabosłysząca 
- młodzież z afazją 

Lokalizacja
15

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

- Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)
- Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań Tel. 61 84 73 095 www.sosw.poznan.pl sekretariat@sosw.poznan.pl

uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością ruchową, będący w normie intelektualnej

Lokalizacja
16

Julka i Miś
Przedszkole Integracyjne

Wiry, ul. Komornicka 89
tel. 510 042 231
https://julkaimis.pl/
centrumrozwoju.educare@gmail.com
 

- dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim
- dla dzieci z autyzmem
- afazja i niepełnosprawnośc ruchowa

Lokalizacja
17

Liceum Ogólnokształcące

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Branżowa Szkoła II Stopnia
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

pl. Przemysława 9, Owińska
Tel. 61 8120-486
www.niewidomi.edu.pl
biuro@niewidomi.edu.pl

- dla uczniów niewidomych i słabowidzących

Lokalizacja
18

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Otwarte Drzwi - Premium" Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Otwarte Drzwi

al. Niepodległości 36, Poznań Tel. 61 646 84 38, Tel. 505 348 621 www.otwarte-drzwi.pl sekretariat@otwarte-drzwi.pl

- uczniowie ze spektrum autyzmu - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową - uczniowie wybitni, zdolni, sportowcy, artyści (edukacja domowa)

Lokalizacja
19

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze Razem

Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 

Os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań Tel. 61 824 05 54 www.szkolazawszerazem.pl zawszerazem2@poczta.onet.pl

- dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dysfunkcjami narządów ruchu i zmysłów.

Lokalizacja
20

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Otwarte Drzwi"

al. Niepodległości 36, Poznań
Tel. 61 646 84 38,
Tel. 505 348 621
www.otwarte-drzwi.pl
sekretariat@otwarte-drzwi.pl

- uczniowie ze spektrum autyzmu 
- uczniowie z niepełnosprawnością ruchową
- uczniowie wybitni, zdolni, sportowcy, artyści (edukacja domowa)

Lokalizacja
21

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”

ul. Tulipanowa 3, Tulce k. Poznania Tel. 61 872 73 15, Tel. 605 230 391 poczta@bajkowa.com www.bajkowa.com

- dzieci z autyzmem, 
- z niepełnosprawnością intelektualną 
- z niepełnosprawnością sprzężoną 
- z niepełnosprawnością ruchową

Lokalizacja
22

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “Spektrum”

Milczańska 5/U4a, 61-131 Poznań

https://wcf.com.pl/przedszkole-spektrum/

przedszkole@wcf.com.pl

tel. +48 787 051 134

Inne lokalizacje: Racławicka 7A, 63-100 Śrem, Mickiewicza 2a, 62-950 Golina

- dla dzieci ze spektrum autyzmu

Lokalizacja
23

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy EMEDEA - Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Poznań, ul. Bosa 15 Tel. 61 222 00 04 orewemedea@emedea.pl www.orew.emedea.pl

- dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim 
- dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, 
- dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną

Lokalizacja
24

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy EMEDEA  

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Luboń, ul. Jana III Sobieskiego 97A Tel. 61 222 00 04 orewemedea@emedea.pl www.orew.emedea.pl

- dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim 
- dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, 
- dla dzieci ze sprzężeniami 
- dla dzieci z autyzmem

Lokalizacja
25

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. bł. Sancji Szymkowiak 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. św. Rocha 16a, Poznań Tel. 61 875 33 60 orwsancja@op.pl www.orwsancja.pl

- dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim od 3. do 25. roku życia 
- dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną od 5. do 21. roku życia 
- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

Lokalizacja
26

Prywatne Przedszkole Akademia Przyrody z oddz. Dla dzieci z autyzmem 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Poznań Krzyżowniki-Smochowice ul. Myśliborska 53 Tel. 602322730 ewa.czajka@poczta.fm www.akademiaprzyrody.com

Lokalizacja
27

Prywatne Przedszkole Nostri Bimbi z oddziałem dla dzieci z autyzmem

ul. Bułgarska 19, Poznań Tel. 784 315 892 biuro@nostribimbi.pl www.nostribimbi.pl

- dla dzieci z autyzmem

Lokalizacja
28

Prywatne Przedszkole Nostri Bimbi z oddziałem dla dzieci z autyzmem

ul. Piwoniowa , Poznań
Tel. 784 315 892
biuro@nostribimbi.pl
www.nostribimbi.pl

dla dzieci z autyzmem

Lokalizacja
29

Przedszkole „Jeżyki”

ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, Poznań Tel. 61 293 91 92 www.przedszkole-jezyki.com.pl

- dzieci z niepełnosprawnością ze względu na uszkodzenie słuchu 
- z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Lokalizacja
30

Przedszkole „Leśne Skrzaty”

Zespół WczesnegoWspomagania Rozwoju

Przeźmierowo, ul. Folwarczna 85 c
Tel. 618142121
lesneskrzaty@wp.pl

dzieci z autyzmem

Lokalizacja
31

Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

- Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)
- Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

ul. Płowiecka 5, Poznań
Tel. 61 867 53 13
www.sosw.poznan.pl/przedszkole
sekretariat@sosw.poznan.pl

dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Lokalizacja
32

Przedszkole Integracyjne nr 91 „Bajka”

ul. Cześnikowska 19, Poznań Tel. 61 867 95 81 p91@poznan.interklasa.pl www.przedszkole91.weebly.com

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- dzieci z autyzmem

Lokalizacja
33

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ w Poznaniu ul. Łozowa 77

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Łozowa 77, Poznań Tel. 531 261 015 przedszkole2@misprzedszkole.pl www.przedszkole-mis.com

- dzieci w normie rozwojowej
- dzieci niepełnosprawne, przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
- dzieci z afazją,
-niepełnosprawnością ruchową, 
- niepełnosprawnością intelektualną, 
- słabosłyszące, niesłyszące, 
- z opóźnieniem psychoruchowym

Lokalizacja
34

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ w Poznaniu Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. W. Zamoyskiego 7, Poznań Tel. 535 348 407 przedszkole5@misprzedszkole.pl www.przedszkole-mis.com

- dzieci w normie rozwojowej
- dzieci niepełnosprawne, przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
- dzieci z afazją,
-niepełnosprawnością ruchową, 
- niepełnosprawnością intelektualną, 
- słabosłyszące, niesłyszące, 
- z opóźnieniem psychoruchowym

Lokalizacja
35

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne MIŚ w Poznaniu 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Berwińskiego 2/4, Poznań Tel. 61 222 54 38 przedszkole1@misprzedszkole.pl www.przedszkole-mis.com

- dzieci w normie rozwojowej
- dzieci niepełnosprawne, przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju
- dzieci z afazją,
-niepełnosprawnością ruchową, 
- niepełnosprawnością intelektualną, 
- słabosłyszące, niesłyszące, 
- z opóźnieniem psychoruchowym

Lokalizacja
36

Przedszkole nr 116 „Kolorowe Nutki” z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym

os. Pod Lipami 107, Poznań Tel. 61 820 08 91 przedszkole116@wp.pl www.przedszkole116.pl

- dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lokalizacja
37

Przedszkole nr 130 z oddziałami integracyjnymi

os. Rzeczypospolitej 43, Poznań Tel. 61 877 52 81 przedszkole130@op.pl www.przedszkole130.republika.pl

- dzieci słabowidzące, 
- przewlekle chore, 
- z niepełnosprawnością intelektualną, 
- z niepełnosprawnością sprzężoną, 
- niepełnosprawnością ruchową, 
- autyzmem, 
- z zaburzeniami zachowania i psychicznymi.

Lokalizacja
38

Przedszkole nr 155 „Polanie” z oddziałami integracyjnymi

os. Winiary 2, Poznań Tel. 61 823 31 31 www.przedszkole155.pl

- dzieci z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej 
- dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w normie intelektualnej.

Lokalizacja
39

Przedszkole nr 184 (z oddziałem dla dzieci z autyzmem)

ul. Sióstr Misjonarek 1, Poznań Tel. 61 825 24 60 p184@poznan.interklasa.pl www.przedszkole184.bdl.pl

-oddział dla dzieci z autyzmem

Lokalizacja
40

Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki”

w: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
– Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki”
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 50

os. Stare Żegrze 1, Poznań
Tel. 61 878 96 90
https://www.sp50-poznan.pl/
sekretariat@sp50-poznan.pl

Lokalizacja
41

Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi  

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

os. Lecha 14, Poznań Tel. 61 877 78 71 przedszkole53@poczta.onet.pl, p53@poznan.interklasa.pl www.przedszkole53.edu.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- dzieci z autyzmem 
- dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową

Lokalizacja
42

Przedszkole nr 73 „Zielony Gaik” z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

os. Czecha 140, Poznań Tel. 61 877 65 31 p73@poznan.interklasa.pl www.p73poznan.szkolnastrona.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
- z autyzmem 

Lokalizacja
43

Przedszkole nr 81 im. Skrzata Borodzieja z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi

ul. Limbowa 2, Poznań Tel. 61 832 02 32 p81@interklasa.pl www.przedszkole81poznan.pl

- dzieci niewidome, słabowidzące, 
- z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
- z niepełnosprawnością intelektualną, 
- z niepełnosprawnością sprzężoną.

Lokalizacja
44

Przedszkole Pyramid „Daj uśmiech”

 

ul. Umultowska 100A, Poznan, 

Tel. 601 555 850

zenon@pecs.com

http://cedu.edu.pl/

https://pecs-poland.com/

-dla dzieci ze spektrum autyzmu

Lokalizacja
45

Przedszkole Specjalne „Bartek”

os. Piastowskie 42, Poznań Tel. 61 877 13 11 kontakt@przedszkolebartek.org www.przedszkolebartek.org

- dzieci ze schorzeniami narządu ruchu, neurologicznymi i genetycznymi

Lokalizacja
46

Przedszkole Specjalne „Orzeszek”

os. Bolesława Chrobrego 6, Poznań Tel. 61 822 51 51 www.orzeszek.home.pl

- dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością

Lokalizacja
47

Przedszkole Specjalne Ahoj Żłobek

Swarzędz, ul. Poznańska 17 Tel: 733 202 035 zlobek@ahoj.org.pl www.ahoj.org.pl/przedszkole/

- dla dzieci z autyzmem

Lokalizacja
48

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Technikum Specjalne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2 

ul. Bydgoska 4a, Poznań
Tel. 61 877 57 19
oswpoznan.pl
sekretariat@oswpoznan.pl

- dzieci niesłyszące i słabosłyszące lub z afazją 

Lokalizacja
49

Przedszkole Specjalne nr 107

w: Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera 
w Poznaniu

- Przedszkole Specjalne nr 107
- Szkoła Podstawowa nr 110
- V Liceum Ogólnokształcące

Ul. Szpitalna 27/33, Poznań
Tel. 61 849 14 83; 
Tel. 604 108 259
www.zss110.pl
sekretariat@zss110.pl

-  dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu  

Lokalizacja
50

Przedszkole Specjalne nr 111

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 111

- Przedszkole Specjalne nr 111,
– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111,
– II Liceum Ogólnokształcące Specjalne 
 

Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, Poznań
Tel. 61 831 02 55
www.111poznan.edupage.org
111@post.pl

- dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Lokalizacja
51

Przedszkole Specjalne nr 164  

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Libelta 35, Poznań Tel. 61 853 23 16 www.przedszkolespecjalne164.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, również z niepełnosprawnością sprzężoną

Lokalizacja
52

Przedszkole Terapeutyczne „Terapik”

ul. Oliwska 14, Poznań-Smochowice Tel. 600 494 975 terapik@onet.pl www.terapik.republika.pl - dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - opóźnieniem rozwoju psychoruchowego - z FASD (Spek-trum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju), - zespołami genetycznymi, - opóźnieniem mowy, - deficytami integracji sensorycznej, - nadpobudliwością psychoruchową.
Lokalizacja
53

Przedszkole Terapeutyczne Montessori “Kalejdoskop Rozwoju”

Plac Nowy Rynek 6, 62-002 Suchy Las

tel: 571 520 335

https://kalejdoskop-rozwoju.pl/

kontakt@kalejdoskop-rozwoju.pl

Lokalizacja
54

Przedszkole w Zielińcu „Wyspa odkrywców”

ul. Sośnicka 10, Poznań Tel. 606 680 141 biuro@przedszkolewzielincu.pl www.przedszkolewzielincu.pl

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lokalizacja
55

Przedszkole w Zielińcu „Wyspa odkrywców”

ul. Sośnicka 10, Poznań
Tel. 606 680 141
biuro@przedszkolewzielincu.pl
www.przedszkolewzielincu.pl

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lokalizacja
56

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo

ul. Mariacka 24/28, Poznań tel. 61 878 02 24 www.sow-mariacka-poznan.pl mariacka@autograf.pl

 - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
57

Społeczna Szkoła Podstawowa “Zakątek”

ul. Winogrady 144, Poznań tel. 61 826 66 72 www.zakatek.org.pl

- dla dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, głębokim, umiarkowanym wraz z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną (niedowidzenie, niedosłuch), chorobami układu nerwowego (w tym epilepsja), pokarmowego, krwionośnego, oddechowego

Lokalizacja
58

Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

- Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Liceum Ogólnokształcące
- Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)
- Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań
Tel. 61 84 73 095 
www.sosw.poznan.pl
sekretariat@sosw.poznan.pl
 

uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, afazją

Lokalizacja
59

Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

- Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)
- Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań
Tel. 61 84 73 095 
www.sosw.poznan.pl
sekretariat@sosw.poznan.pl
 

dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz współwystępującą niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z innymi niepełnosprawnościami

Lokalizacja
60

Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Naseau

w: Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo

ul. Mariacka 24/28, Poznań
tel. 61 878 02 24
www.sow.mariacka-poznan.pl
mariacka@autograf.pl
 

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
61

Szkoła Podstawowa nr 110

w: Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera 
w Poznaniu

- Przedszkole Specjalne nr 107
- Szkoła Podstawowa nr 110
- V Liceum Ogólnokształcące

Ul. Szpitalna 27/33, Poznań Tel. 61 849 14 83; Tel. 604 108 259 www.zss110.pl sekretariat@zss110.pl

- dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu  

Lokalizacja
62

Szkoła Podstawowa nr 18 nr 18 im. Zofii Nałkowskiej (z klasami integracyjnymi)

os. Armii Krajowej 100, Poznań Tel. 61 877 57 15 www.sp18.poznan.pl

- z niepełnosprawnością sprzężoną 
- dzieci przewlekle chore

Lokalizacja
63

Szkoła Podstawowa nr 2

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Branżowa Szkoła II Stopnia
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

pl. Przemysława 9, Owińska
Tel. 61 8120-486
www.niewidomi.edu.pl
biuro@niewidomi.edu.pl

- oddziały dla uczniów z normą intelektualną i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- oddziały z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Lokalizacja
64

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino

ul. Prądzyńskiego 53, Poznań Tel. 61 833 10 10 www.zs2poznan.com

- oddzialy integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i SPE
- oddzały  specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym 

Lokalizacja
65

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Garbary 82, Poznań Tel. 61 852 28 00 www.sp40.poznan.pl

- dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, 
- lekką niepełnosprawnością intelektualną, 
- słabosłyszące, 
- niepełnosprawnością ruchową

Lokalizacja
66

Szkoła Podstawowa nr 48 (z klasami integracyjnymi)

ul. Sarmacka 105, Poznań Tel. 61 820 60 71 www.sp48.poznan.pl

-dla dizeci ze spektrum autyzmu 
-dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną

Lokalizacja
67

Szkoła Podstawowa nr 50 im. 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Integracyjnymi 
w: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
– Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki”
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 50

os. Stare Żegrze 1, Poznań Tel. 61 878 96 90 www.gm27-poznan.pl

Lokalizacja
68

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

os. Rusa 56, Poznań Tel. 61 877 96 12 www.sp6.poznan.pl

- odziały integracyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu,
niewidzących lub słabowidzących, niesłyszących lub słabosłyszących,  z niepełnosprawnością ruchową

Lokalizacja
69

Szkoła Podstawowa nr 68 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi

os. Jana III Sobieskiego 102, Poznań Tel. 61 823 43 71 www.sp68.pl

- Dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną 
- z autyzmem, z zespołem Aspergera
- słabowidzące i słabosłyszące

Lokalizacja
70

Szkoła Podstawowa nr 75

ul. Powstańców Wlkp. 3, Poznań Tel. 61 852 86 12

- dzieci z autyzmem,
- z lekką niepełnosprawnością intelektualną, 
-  niepełnosprawnością ruchową, 
- słabowidzące, słabosłyszące, 
- z niepełnosprawnością sprzężoną

Lokalizacja
71

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi

ul. Żonkilowa 34, Poznań Tel. 61 867 79 16 www.spig2.poznan.pl

- dzieci i młodzież z autyzmem 
- z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Lokalizacja
72

Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego
w: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, w tym:
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - klasy terapeutyczne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 – klasy specjalne 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 – klasy przysposabiające do pracy 
- Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Żniwna 1, Poznań Tel. 61 820 09 92 www.zsz2.poznan.pl

- dla uczniów w normie intelektualnej

Lokalizacja
73

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. J. Brzechwy w Poznaniu

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

ul. Swoboda 41, Poznań Tel. 61 861 68 52 www.szss101.pl sekretariat@szss101.poznan.pl

- Oddziały w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim
- Oddziały w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym 

Lokalizacja
74

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori 
– Branżowa Szkoła Specjalna nr 2 I stopnia 
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

ul. Przełajowa 6, Poznań Tel. 61 852 56 60 www.zss102.pl zss102@post.pl

W szkole podstawowej uczą się dzieci z: 
- niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
- niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
75

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej

- Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6
- zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

ul. Kanclerska 31-33, Poznań Tel. 61 867 97 27 www.zss103.eu dyrekcja@zss103.pl

- dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
76

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105
im. Juliana Tuwima

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 105

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105
im. Juliana Tuwima
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

ul. Nieszawska 21, Poznań Tel. 61 877 22 94 www.105.edu.pl sekretariat@105.edu.pl

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim       
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
77

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106

ul. K. Janickiego 22, Poznań Tel. 61 847-87-14 www.zs106poznan.blogspot.com pos106@poznan.interklasa.pl

Kształcenie dzieci i młodzieży klas 4-8 w normie intelektualnej posiadających orzeczenie PPP ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Lokalizacja
78

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Dąbrowskiego 73, Poznań Tel. 61 8 473 156 www.zs107.republika.pl zs107@poczta.onet.pl

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
79

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 111

- Przedszkole Specjalne nr 111,
– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111,
– II Liceum Ogólnokształcące Specjalne 
 

Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, Poznań
Tel. 61 831 02 55
www.111poznan.edupage.org
111@post.pl

- dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
 

Lokalizacja
80

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 112

ul. Obornicka 314, Poznań Tel. 61 828 86 13 www.zss112.edupage.org zss112@poczta.onet.pl

- dzieci ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
 

Lokalizacja
81

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Technikum Specjalne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2 

ul. Bydgoska 4a, Poznań
Tel. 61 877 57 19
oswpoznan.pl
sekretariat@oswpoznan.pl

- dzieci niesłyszące i słabosłyszące 
- dzieci z afazją 
- dzieci niesłyszące i słabosłyszące lub z afazją oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
82

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Kościelna 2, Mosina 
Tel. 61 8132-469
www.soswmosina.pl
sekretariat@soswmosina.pl

Szkoła Podstawowa:
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Lokalizacja
83

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Stęszewie

Ul. Wojska Polskiego 18, Stęszew Tel. 61 813 40 96 https://sp.steszew.pl szkola@steszew.pl

- dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
- z niepełnosprawnością sprzężoną

Lokalizacja
84

Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

- Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Liceum Ogólnokształcące
- Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)
- Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań
Tel. 61 84 73 095 
www.sosw.poznan.pl
sekretariat@sosw.poznan.pl
 

uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością ruchową, afazją

Lokalizacja
85

Szkoła Policealna Specjalna nr 2

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Technikum Specjalne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2 

ul. Bydgoska 4a, Poznań
Tel. 61 877 57 19
oswpoznan.pl
sekretariat@oswpoznan.pl

- dzieci i młodzież niesłysząca i słabosłysząca lub z afazją 

Lokalizacja
86

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

w: Zespół Szkół Specjalnych  nr 101 im. J. Brzechwy w Poznaniu

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy

ul. Swoboda 41, Poznań
Tel. 61 861 68 52
www.zss101.pl/szkola-przysposabiajaca-do-pracy
sekretariat@szss101.poznan.pl

 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
87

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Technikum Specjalne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2 

ul. Bydgoska 4a, Poznań
Tel. 61 877 57 19
oswpoznan.pl
sekretariat@oswpoznan.pl

- dla uczniów niesłyszących lub słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz z innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
88

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori 
– Branżowa Szkoła Specjalna nr 2 I stopnia 
– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

ul. Przełajowa 6, Poznań
Tel. 61 852 56 60
zss102.pl/informacje-o-szkole/o-nas/szkola-przysposabiajaca-do-pracy
zss102@post.pl

 - dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Lokalizacja
89

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 105

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105
im. Juliana Tuwima
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

ul. Nieszawska 21, Poznań
Tel.  61 877 22 94
www.105.edu.pl/sub,pl,szkola-przysposabiajaca.html
sekretariat@105.edu.pl

 

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
90

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 – klasy przysposabiające do pracy 
w: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, w tym:
- Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - klasy terapeutyczne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1 – klasy specjalne 
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4 – klasy przysposabiające do pracy 
- Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego

ul. Żniwna 1, Poznań
Tel. 61 820 09 92
www.zsz2.poznan.pl
dyrektor@zsz2.poznan.pl
sekretariat@zsz2.poznan.pl
 

- dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi
 

Lokalizacja
91

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 5

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu

- Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Szkoła Branżowa I Stopnia (zawody: elektronik, magazynier-logistyk, ogrodnik)
- Szkoła Policealna (technik administracji, technik archiwista)

ul. Szamarzewskiego 78/82, Poznań

tel. 61 847 20 95

spdp@sosw.poznan.pl

sosw.poznan.pl

 

  • dla młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością - niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym współwystępującą ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością ruchową
Lokalizacja
92

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej

- Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6

ul. Kanclerska 31-33, Poznań
Tel. 61 867 97 27
www.zss103.eu
dyrekcja@zss103.pl

- dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
93

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Branżowa Szkoła II Stopnia
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

pl. Przemysława 9, Owińska
Tel. 61 8120-486
www.niewidomi.edu.pl
biuro@niewidomi.edu.pl

- oddziały z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Lokalizacja
94

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Kościelna 2, Mosina 
Tel. 61 8132-469
www.soswmosina.pl
sekretariat@soswmosina.pl

Szkoła Podstawowa:
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Lokalizacja
95

Szkółka Małego Dziecka - przedszkole integracyjne Poznań Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Frezjowa 22, Poznań- Junikowo www.szkolkamalegodziecka.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- autyzmem, zespołem Aspergera 
- z niepełnosprawnością ruchową, 
- niepełnosprawnością sprzężoną, 
- słabowidzące, niewidome, 
- słabosłyszące, niesłyszące

Lokalizacja
96

Szkółka Małego Dziecka - przedszkole integracyjne Poznań 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Południowa 60 - Plewiska www.szkolkamalegodziecka.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- autyzmem, zespołem Aspergera 
- z niepełnosprawnością ruchową, 
- niepełnosprawnością sprzężoną, 
- słabowidzące, niewidome, 
- słabosłyszące, niesłyszące

Lokalizacja
97

Szkółka Małego Dziecka - przedszkole integracyjne Poznań 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przeźmierowo ul. Folwarczna 23B www.szkolkamalegodziecka.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- autyzmem, zespołem Aspergera 
- z niepełnosprawnością ruchową, 
- sprzężoną, 
- słabowidzące, niewidome, 
- słabosłyszące, niesłyszące

Lokalizacja
98

Szkółka Małego Dziecka - przedszkole integracyjne Poznań 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Staszica 18, Komorniki www.szkolkamalegodziecka.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- autyzmem, zespołem Aspergera 
- z niepełnosprawnością ruchową, 
- sprzężoną, 
- słabowidzące, niewidome, 
- słabosłyszące, niesłyszące

Lokalizacja
99

Szkółka Małego Dziecka - przedszkole integracyjne Poznań 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Winogrady 142, Poznań www.szkolkamalegodziecka.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- autyzmem, zespołem Aspergera 
- z niepełnosprawnością ruchową, 
- sprzężoną, 
- słabowidzące, niewidome, 
- słabosłyszące, niesłyszące

Lokalizacja
100

Szkółka Małego Dziecka - przedszkole integracyjne Poznań 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Os. Na Murawie 5b/10, Poznań www.szkolkamalegodziecka.pl

- dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
- autyzmem, zespołem Aspergera 
- z niepełnosprawnością ruchową, 
- sprzężoną, 
- słabowidzące, niewidome, 
- słabosłyszące, niesłyszące

Lokalizacja
101

V Liceum Ogólnokształcące

w: Zespół Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych
przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera 
w Poznaniu

- Przedszkole Specjalne nr 107
- Szkoła Podstawowa nr 110
- V Liceum Ogólnokształcące

Ul. Szpitalna 27/33, Poznań
Tel. 61 849 14 83; 
Tel. 604 108 259
www.zss110.pl
sekretariat@zss110.pl
 

- dla młodzieży przebywającej na oddziałach szpitalnych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu

Lokalizacja
102

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi

ul. Klaudyny Potockiej 38, Poznań Tel.: 61 866 59 37 sekretariat@37lo.poznan.pl www.37lo.poznan.pl

- młodzież w normie intelektualnej

Lokalizacja
103

Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej

- Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6

ul. Kanclerska 31-33, Poznań
Tel. 61 867 97 27
http://www.zss103.eu/index.php/o-nas/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka
dyrekcja@zss103.pl

- dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami

Lokalizacja
104

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

w: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,
- III Liceum Ogólnokształcące Specjalne
- Technikum Specjalne 
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 3 
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 7
- Szkoła Policealna Specjalna nr 2 

ul. Bydgoska 4a, Poznań Tel. 61 877 57 19 www.slysze.edu.pl oswglusi@sylaba.poznan.pl

- dzieci niesłyszące i słabosłyszące lub z afazją 

Lokalizacja
105

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Liceum Ogólnokształcące
- Branżowa Szkoła I Stopnia
- Branżowa Szkoła II Stopnia
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
- Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

pl. Przemysława 9, Owińska Tel. 61 8120-486 www.niewidomi.edu.pl biuro@niewidomi.edu.pl

- dla dzieci z normą intelektualną i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- oddziały z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Lokalizacja
106

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

w: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

- Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 2
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

ul. Kościelna 2, Mosina Tel. 61 8132-469 www.soswmosina.pl sekretariat@soswmosina.pl

 - dla dzieci  w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
107

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “WCF” w Poznaniu

Oddział w Poznaniu Poznań Poznań, Os. Lecha 43 Tel. 787 051 134 biuro@spektrumautyzmu.pl; dzieci@wcf.com.pl

- dla dzieci z autyzmem
- z niepełnosprawnością ruchową
- Afazją
- niepełnościami sprzężonymim

Lokalizacja
108

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

w: Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej

- Zespół  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6
- Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

ul. Kanclerska 31-33, Poznań
Tel. 61 867 97 27
http://www.zss103.eu/index.php/o-nas/wczesne-ws
dyrekcja@zss103.pl

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi

Lokalizacja
109

Żłobek i Przedszkole Montessori 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

ul. Czeremchowa 27, Poznań Tel. 61 830 02 40, 601 441 873 przedszkole@montessori.poznan.pl www.montessori.poznan.pl

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, między innymi : 
- z autyzmem, 
- niepełnosprawnością intelektualną, 
- afazją.

Lokalizacja
Wyszukiwarka została opracowana przez mgr Katarzynę Golczak (k.golczak@ppplubon.pl)